61 652 94 80

 sekretariat@mbc.poznan.pl

 Centrum Biurowe Podwale
 zobacz szczegóły

 Centrum Biurowe Chlebowa
 zobacz szczegóły

 Centrum Biurowe Druskienicka
 zobacz szczegóły

 Centrum Logistyczne Gądki
 zobacz szczegóły

SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTÓW POZOSTAŁYCH 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru przy ul. Małachowskiego w Poznaniu oraz budowa Centrum Biurowego „Podwale””

  A. Projekt Budowlany:

 1. Projekt Budowlany rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, budowy budynku biurowo – garażowego oraz remontu istniejącej portierni i trafostacji, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego, budowy parkingu publicznego, budowy drogi dojazdowej na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu – opracowany przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (październik 2011r.), a w tym: 
  1. Projekt Budowlany Tom I - A rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu – część architektoniczna, część konstrukcyjna – opracowany przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (październik 2011r.)
 2. Projekt Budowlany Tom I - B rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu – część instalacje sanitarne, część instalacje elektryczne – opracowany przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (październik 2011r.) 
 3. Projekt Budowlany Tom II budynku biurowo – garażowego, remontu istniejącej portierni i trafostacji, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego oraz rozbiórki budynku garażowego i pawilonu na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu – opracowany dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (październik 2011r.)
 4. Projekt Budowlany – parking publiczny oraz droga dojazdowa na terenie części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w
  Poznaniu – Tom III Projekt budowy parkingu publicznego oraz budowy drogi dojazdowej – opracowany przez mgr inż. Zenona Jurgę (kwiecień 2012r.)
 5. Projekt Budowlany Tom IV – Oświadczenia i uzgodnienia – rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, budowa budynku biurowo – garażowego, remont istniejącej portierni i trafostacji, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego, budowa parkingu publicznego, budowa drogi dojazdowej, rozbiórka kolidującej z inwestycją zabudowy na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu – opracowany przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (październik 2011r.)

C. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

     Budowlanych:

 1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, działki 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu – branża Konstrukcja i Architektura – roboty budowlane – opracowana przez mgr inż. Pawła Krysztofiaka (czerwiec 2012r.)
 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część ogólna, część budowlana – Budynek biurowo – garażowy i portierni na terenie działek 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, obręb Śródka –– opracowana przez inż. Wojciecha Ładeckiego (sierpień 2012r.)
 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  Zagospodarowanie parku i drogi dojazdowej położonych na części działki 4/459, obręb Śródka– opracowana przez inż. Wojciecha Ładeckiego (sierpień 2012)
 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, działki 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu – branża Sanitarna – instalacje i przyłącza sanitarne – opracowana przez mgr inż. Katarzynę Topolewską (sierpień 2012r.)
 5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej – budynek C i E – branża Sanitarna – Instalacje sanitarne – opracowana przez mgr inż. Annę Ziębę (październik 2012r.)
 6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, działki 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu – branża Elektryczna – prace elektryczne – opracowana przez Pawła Broniszewskiego (sierpień 2012r.)
 7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej – budynek C i E – branża Elektryczna – Instalacje elektryczne– opracowana przez mgr inż. Przemysława Pestkę (październik 2012r.)
 8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, działki 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu – branża Teletechniczna – prace teletechniczne– opracowana przez Pawła Broniszewskiego (sierpień 2012r.)

D. Przedmiary robót:

 1. Przedmiar robót – Budynek biurowo – garażowy na terenie działek 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, obręb Śródka – branża architektura + konstrukcja – sporządzony przez inż. Wojciecha Ładeckiego (kwiecień 2012r.)
 2. Przedmiar robót – Budynek portierni na terenie działek 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, obręb Śródka – branża architektura + konstrukcja – sporządzony przez inż. Wojciecha Ładeckiego (kwiecień 2012r.)
 3. Przedmiar robót CDI 91-02-2012 – rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej – Budynek A – architektura + konstrukcja – sporządzony przez Klaudiusza Ryżka (maj 2012r – Rewizja z dnia 03.09.2012.)
 4. Przedmiar robót CDI 91-02-2012 – rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej – Budynek B – architektura + konstrukcja – sporządzony przez Klaudiusza Ryżka (maj 2012r.)
 5. Przedmiar robót CDI 91-02-2012 – rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej – Zagospodarowanie terenu – sporządzony przez mgr inż.. Pawła Krysztofiaka (kwiecień 2012r.)
 6. Przedmiar robót – Zagospodarowanie na terenie działek 3/2, 4/459 oraz na części działki 4/460, obręb Śródka – branża budowlana – opracowany przez inż. Wojciecha Ładeckiego (21.06.2012r.)
   
 7. Przedmiar robót – Instalacje elektryczne, słaboprądowe oraz AKPiA – opracowany przez mgr inż. Pawła Pomykalskiego ( 26 listopad 2012r.)
 8. Przedmiar robót – Aneks budynek C i E - Instalacje elektryczne i słaboprądowe – opracowany przez mgr inż. Pawła Pomykalskiego (wrzesień 2012r.)
 9. Kosztorys ślepy – Przyłącza, instalacje wod.-kan., grzewczo – chłodzące, wentylacyjne - opracowany przez mgr inż. Piotra Klińskiego (28 sierpień 2012r.)
 10. Kosztorys ślepy – Aneks budynek C i E - Instalacje sanitarne – brak autora opracowania (wrzesień 2012r.)

E. Opracowania wyjściowe:

 1. Inwentaryzacja budynku przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu na terenie działki 3/2, ark. 13, obręb Śródka – opracowana przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (sierpień 2011r.)
 2. Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowo – wodnych – stadium: Projekt budowlano – wykonawczy, branża Geotechnika – opracowana przez dr inż. Joachima Kokowskiego (wrzesień 2011r.)
 3. Opinia geotechniczna uzupełniająca w sprawie warunków gruntowo – wodnych – stadium: Projekt budowlano – wykonawczy, branża Geotechnika – opracowana przez dr inż. Joachima Kokowskiego (marzec 2012r.)
 4. Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej rozbudowywanego, nadbudowywanego i przebudowywanego istniejącego budynku (składającego się z dwóch połączonych budynków biurowo – magazynowych) ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji podziemnej, zlokalizowanym przy ulicy Małachowskiego 10 w Poznaniu” – sporządzona przez Rzeczoznawców: budowlanego – Pana Jerzego Zielonackiego oraz Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych – Pana Józefa Modrzyka (wrzesień 2011r.)
 5. Ekspertyza stanu technicznego istniejącego budynku przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu – opracowana przez mgr inż. Artura Sokołowskiego (wrzesień 2011r.)
 6. Ekspertyza techniczna obiektów magazynowo – produkcyjnych zlokalizowanych przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu – działki nr 3/2, 4/460 oraz część działki nr 4/459, ark. 12 obręb Śródka – opracowana przez inż. Ireneusza Kroll (24.10.2011r.)
 7. Warunki ochrony pożarowej rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki nr 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu – Budynek A i B - sporządzone przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę oraz Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych – Pana Józefa Modrzyka (lipiec 2012r.)
 8. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w rozbudowywanym, nadbudowanym budynku ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje biurowe z garażem na kondygnacji podziemnej na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka przy ul. Małachowskiego 10 w Poznani – budynek A i B (kwiecień 2013r.)
 9. Matryca pożarowa – w zakresie pracy instalacji wentylacyjnych w wypadku wystąpienia zagrożenia pożarem, dokumentacja wykonawcza (27.05.2013r.)

 G. Decyzje administracyjne:

 1. Decyzja nr 1091/2012 z dnia 30.05.2012 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, rozbiórkę oraz wykonanie robót budowlanych inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo – produkcyjnego na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej; budowie budynku biurowo – garażowego; remoncie istniejącej portierni i trafostacji; przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na funkcję biurową (portiernia) wraz z rozbiórką pozostałej części budynku; budowie parkingu publicznego; budowie drogi dojazdowej; rozbiórce budynku garażowego oraz pawilony handlowego wraz z zespołem urządzonej zieleni parkowej, wydana przez Prezydenta Miasta Poznania.
 2. Decyzja nr 539/11 o warunkach zabudowy z dnia 15 czerwca 2011r.; nr sprawy: UA.IV.U06/6730-217/11

 

 

Strona główna | O Firmie | Nagrody | Oferta | Inicjatywa Jessica | Partnerzy | Archiwum | Przetarg | Kontakt Projekt i realizacja: E1-Interactive - strony www

 Stosujemy RODO. Zapoznaj się z informacją o Ochronie Danych Osobowych.